Khí công nghiệp

Khí đặc biệt

Thiết bị khí công nghiệp

thông tin liên hệ
Mr. Trường
0915 108 856 - 0123 455 4976

Khí công nghiệp

Khí CO2
Khí CO2
Khí CO2
Khí CO2
Khí CO2
Khí CO2
Khí Oxy ( O2 )
Khí Oxy ( O2 )
Khí Oxy ( O2 )
Khí Oxy ( O2 )
Khí Methane ( CH4 )
Khí Methane ( CH4 )
Khí Methane ( CH4 )
Khí Methane ( CH4 )
Khí LPG
Khí LPG
Khí LPG
Khí LPG
Khí Acetylene ( C2H2 )
Khí Acetylene ( C2H2 )
Khí Acetylene ( C2H2 )
Khí Acetylene ( C2H2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Hydrogen ( H2 )
Khí Hydrogen ( H2 )
Khí Hydrogen ( H2 )
Khí Hydrogen ( H2 )

Khí đặc biệt

Khí Argon
Khí Argon
Khí Argon
Khí Argon
Khí Nitrous Oxide ( N2O )
Khí Nitrous Oxide ( N2O )
Khí Helium ( He )
Khí Helium ( He )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Carbon Tetraflouride ( CF4 )
Khí Carbon Tetraflouride ( CF4 )
Khí Carbon Tetraflouride ( CF4 )
Khí Carbon Tetraflouride ( CF4 )
Khí Amoniac ( NH3 )
Khí Amoniac ( NH3 )
Khí Amoniac ( NH3 )
Khí Amoniac ( NH3 )
Khí Amoniac ( NH3 )
Khí Amoniac ( NH3 )

Thiết bị khí công nghiệp

Chai đựng khí
Chai đựng khí
Chai đựng khí
Chai đựng khí
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Bình chứa khí
Bình chứa khí
Bình chứa khí
Bình chứa khí
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp