Khí công nghiệp

Khí đặc biệt

Thiết bị khí công nghiệp

thông tin liên hệ
Mr. Trường
0915 108 856 - 0966 533 288

Mr. Việt
Kinh Doanh - 0985 028 288

Khí công nghiệp

Khí CO2
Khí CO2
Khí CO2
Khí CO2
Khí CO2
Khí CO2
Khí Oxy ( O2 )
Khí Oxy ( O2 )
Khí Oxy ( O2 )
Khí Oxy ( O2 )
Khí Methane ( CH4 )
Khí Methane ( CH4 )
Khí Methane ( CH4 )
Khí Methane ( CH4 )
Khí Acetylene ( C2H2 )
Khí Acetylene ( C2H2 )
Khí Acetylene ( C2H2 )
Khí Acetylene ( C2H2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Nito ( N2 )
Khí Hydrogen ( H2 )
Khí Hydrogen ( H2 )
Khí Hydrogen ( H2 )
Khí Hydrogen ( H2 )

Khí đặc biệt

Khí Argon
Khí Argon
Khí Argon
Khí Argon
Khí Helium ( He )
Khí Helium ( He )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Sulfur Hexafluride ( SF6 )
Khí Carbon Tetraflouride ( CF4 )
Khí Carbon Tetraflouride ( CF4 )
Khí Carbon Tetraflouride ( CF4 )
Khí Carbon Tetraflouride ( CF4 )
Khí Amoniac ( NH3 )
Khí Amoniac ( NH3 )
Khí Amoniac ( NH3 )
Khí Amoniac ( NH3 )
Khí Amoniac ( NH3 )
Khí Amoniac ( NH3 )

Thiết bị khí công nghiệp

Chai đựng khí
Chai đựng khí
Chai đựng khí
Chai đựng khí
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Bình chứa khí
Bình chứa khí
Bình chứa khí
Bình chứa khí
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp
Van điều áp